สัมมนา "ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการบริหารงานพัสดุ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหารขอขอบคุณทุกท่านกับการมีส่วนร่วมในครั้งนี้