คลังความรู้ส่วนพัสดุ

เทคนิคการปฏิบัติงานจัดหา

   เทคนิคการจัดเวลาทำงานให้ทันตามแบบควบคุม

   เทคนิคการประสานคณะกรรมการเพื่อลงนามในเอกสาร

   เทคนิคการเป็นเลขานุการที่ดีสำหรับงานจัดหา

การกำหนด Spec. และ TOR ที่มีประสิทธิ

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) และการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

   แก่นความรู้และขุมความรู้

การจัดทำใบขอซื้อ/ขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

   ขั้นตอนการจัดทำใบขอซื้อ/ขอจ้าง

   กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำใบขอซื้อ/ขอจ้าง

กลยุทธ์การขับเคลื่อนชุมชน

   ทำอย่างไรจึงจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเว็บบอร์ดอย่างสม่ำเสมอ

  วิธีที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง