๑. ชื่อโครงการ ไฟส่องสว่างสนามไดร์กอล์ฟ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖o,๑๓๕.oo
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๖o,๑๓๕.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ บริษัทเรเซลควอริติ้เทรดดิ้ง จำกัด (คุณศิลปชัย ทับทิมทอง 081-6763801)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด