๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น2อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๘,๖oo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพื้นที่ประมาณ 565 ตร.เมตร โดยปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และงานอื่นๆตามรายการประกอบแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๘๓๘,๖oo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์ ดร.จิราพร  เจริญพูล
    ๖.๒ นายติณห์  เกื้อกาญจน์
    ๖.๓ นายเจริญ  สัณฐมิตร
    ๖.๔ นางสาวรุ่งฤดี  กิ้มเส้ง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด