๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้ง Metal sheet ผนังด้านข้าง โถงทางเข้าอาคารลักษณานิเวศ 4, 5 และ 10 และอาคารวลัยนิวาส 1, 2 และ3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๓,๙๕o.oo
๓. ลักษณะงาน ติิดตั้งผนัง Metal Sheet ติดตั้ง Flashing ทาสีเหล็กโครงเคร่า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๘๓,๙๕o.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ราคาวัสดุใช้ราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
    ๕.๒ ราคาวัสดุุจากร้านค้าในท้องถิ่น
    ๕.๓ ค่าแรงราคาประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๓ นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ
    ๖.๔ นางสาวใบบุญ  ทองชูดำ
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด