๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงครัว อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน ๑ อาคาร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓o,๓๘๖.oo
๓. ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๓o,๓๘๖.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ งานโครงสร้าง 132,804.00 บาท
    ๕.๒ งานสถาปัตยกรรม 175,986.00บาท
    ๕.๓ ระบบประปา 49,865.00 บาท
    ๕.๔ ค่าดำเนินการ+ภาษี+กำไร 71,731.00
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายสนธยา  คงชัย
ไฟล์แนบ
    
พิมพ์ ปิด