๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงซ่อม ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๕oo,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน โครงสร้างสร้างพื้นอาคารและคสล. ผนังและหลังคาสำเร็จรูป งานระบบระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๒ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔,๘oo,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ค่าแรงคิดตามราคามาตรฐานงานโครงการ
    ๕.๒ ค่าแรงใช้ราคาประกาศกรมบัญชีกลาง
    ๕.๓ ราคาวัสดุใช้ราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๕.๔ ราคาวัสดุสืบจากร้านค้าในท้องถิ่น, ผู้ผลิตโดยตรง และในระบบอินเตอร์เน็ต
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๔ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๕ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๖.๖ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด