๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖o,๓๕๒.oo
๓. ลักษณะงาน ซื้อวัสดุและติดตั้งตาข่ายสนามไดร์ฟ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๖o,๓๕๒.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ นายเลิศพงศ์ บุญมาเลิศ
    ๕.๒ นายธีระพงศ์ ศรีสุชาติ
    ๕.๓ นายสังเวย์ เชาวลิต
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายสมพร  สงวนทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด