๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๕๗o,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙,๕๗o,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุตามราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเดือนกุมภาพันธ์2560
    ๕.๒ ค่าแรงตามราคาประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๔ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๕ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด