๑. ชื่อโครงการ ทาสีอาคารอัฒจันทร์ประธาน อัฒจรรย์กระถางคบเพลิง จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๒๕๖.๘o
๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๒,๒๕๖.๘o บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสกล  อนันตเสรี
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด