๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุง WU shop ศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน ๑๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒o๒,๑๗o.oo
๓. ลักษณะงาน งานปรับปรุง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .................... เป็นเงิน ๒o๒,๑๗o.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ หจก. ว.นครนานกิจ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประชา  มงคล
    ๖.๒ นายสมปอง  เรืองประเสริฐ
    ๖.๓ นางวิลาสินี  รัตนะ
    ๖.๔ นางสาวปิยะนุช  เรืองแก้ว
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด