๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๑๗๗,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๑๓,๑๗๗,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม สืบจากผู้ผลิต - ผู้จำหน่าย
    ๕.๒ ผนังซิเมนต์โฟม, ตู้ไฟฟ้า ราคาสืบ- ราคาจัดจ้างครั้งล่าสุด
    ๕.๓ วัสดุรายการอื่น ตามราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์
    ๕.๔ ค่าแรง ตามราคาประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายจรัญ  กุญชรินทร์
    ๖.๒ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๖.๓ อาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๔ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๕ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๖ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด