๑. ชื่อโครงการ ทาสีอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๒๕๖.๘o
๓. ลักษณะงาน ทาสีอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง /อาคารอัฒจรรย์ฝั่งประธาน และอัฒจรรย์ฝั่งคบเพลิง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๗ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๒,๒๕๖.๘o บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ 492256.80
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด