๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังที่ 2) พร้อมระบบสาธารณูปโภคภายนอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๕oo,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๓ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕,๕oo,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
    ๕.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๒ อาจารย์สุธีระ  ทองขาว
    ๖.๓ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๔ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๕ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๖ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๖.๗ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด