๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องธุรการ ชั้น 2 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๗๔๖.oo
๓. ลักษณะงาน งานรื้อปูกระเบื้อง - ติดตั้งผนัง - งานทาสีผนัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๓ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๙,๗๔๖.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ใช้ราคาประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด