๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างก่องสร้างห้องซักผ้า กลุ่มอาคารลักณานิเวศ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๓,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๘๕๓,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ 5.1 วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
    ๕.๒ 5.2 ค่าแรงประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
    ๖.๔ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๖.๕ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด