๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างทำป้ายบอกสถานที่อาคารต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๘,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน จ้างทำป้ายบอกสถานที่อาคารต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๔ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๘๕๘,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ราคากลางตามกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์ ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๒ ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย
    ๖.๓ อาจารย์ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
    ๖.๔ อาจารย์ภานุวัฒน์  สวัสดี
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด