๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้งหลังคาและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๗,๖๒o.oo
๓. ลักษณะงาน ติดตั้งหลังคาและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .................... เป็นเงิน ๔๖๗,๖๒o.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ค่าแรง ใช้ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ
    ๖.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๓ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๔ นายธนากร  ชลเดช
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด