๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และ 2 จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘o,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .................... เป็นเงิน ๑,๙๘o,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบในท้องถิ่นหรือจากผู้ผลิตโดยตรง
    ๕.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์ ดร.อรรถโส  ขำวิจิตร
    ๖.๒ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๖.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๔ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด