๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งฝ้าเพดานห้องเก็บอุปกรณ์กรีฑา จำนวน ๑ ห้อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๙๙๖.oo
๓. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม/ปรับปรุง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๗๒,๙๙๖.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ราคาสืบจากท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด