๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๒๒o.oo
๓. ลักษณะงาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๘๗,๒๑๘.๒๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบในท้องถิ่นหรือจากผู้ผลิตโดยตรง
    ๕.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๓ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๖.๔ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด