๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องสตูดิโอส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๔,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องประชุมเดิมของส่วนสื่อสารองค์กร เป็นห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำวิดีโอและบันทึกเสียง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๓๔,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นางสาวจิตตนา  หนูณะ
    ๖.๒ นายกรกช  บุญอมร
    ๖.๓ นายโกศล  ช่วยอุปการ
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด