๑. ชื่อโครงการ จัดสร้างศาลาทวดตุมปัง จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๓,o๔๖.๕๘
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้าง \"ศาลาทวดตุมปัง\"
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๖๓,o๔๖.๕๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ 363046.58
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
    ๖.๒ ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย
    ๖.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๔ ว่าที่ ร.ต.เสกมนต์  หม่อมวิญญา
    ๖.๕ นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด