๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘o,๓๗๙,๓oo.oo
๓. ลักษณะงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘o,๓๗๙,๓oo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบในท้องถิ่นหรือจากผู้ผลิตโดยตรง
    ๕.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์
    ๖.๒ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๖.๓ ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๔ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๕ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๖ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด