๑. ชื่อโครงการ โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการวิชาการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘o,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๘o,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ใช้ราคาประเมินถัวเฉลี่ย
    ๕.๒ ราคาวัสดุใช้ราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์
    ๕.๓ ราคาค่าแรงใช้ประกาศของกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
    ๖.๒ นายสุขุม  ศรีสมบัติ
    ๖.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๔ นายประพันธ์  พัฒน์ทอง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด