๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔oo,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ติดตั้งกันสาดเพื่อกันแดดกันฝนบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือบริเวณอาคารเรียนรวม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,๔oo,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ราคาวัสดุตามหลักกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๓ นายวาทิต  จุลนวล
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด