๑. ชื่อโครงการ งานขุดคูระบายน้ำด้านทิศตะวันออกโบราณสถานตุมปัง ระยะทาง 410 เมตร และด้านทิศเหนือโบราณสถานตุมปัง ระยะทาง 280 เมตร จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับพื้นที่บริเวณทิศตะวันออกโบราณสถานตุมปังและด้านทิศเหนือโบราณสถานตุมปัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๕ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒oo,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ราคาวัสดุตามหลักกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๓ นายสกล  อนันตเสรี
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด