๑. ชื่อโครงการ ปูกระเบื้องบันไดสระว่ายน้ำ จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๙,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงบันไดสระว่ายน้ำ งานซ่อมผนังและพื้นห้องน้ำ และงานทาสีแท่นกระโดด+แผ่นทัชบอร์ด ของสระว่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๒,๗oo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ราคาวัสดุได้จากกระทรวงพาณิช และคิดวัสดุมวลรวม ราคามาตรฐาน ตามหลักกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ
    ๖.๒ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
    ๖.๓ นายพรศักดิ์  เคี่ยมเค้า
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด