๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๗๔๕,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพื้นที่รวม 2,303 ตร.เมตร ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์ งานระบบภายในอาคาร และงานอื่นๆตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๘ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖,๗๔๕,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ ผศ.ดร.พิจักษณ์  สัมพันธ์
    ๖.๒ นายติณห์  เกื้อกาญจน์
    ๖.๓ นายสถิตย์  เพชรกาฬ
    ๖.๔ นายฮาเล็ม  ดอเลาะ
    ๖.๕ นางพีรดา  ภักดีพิน
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด