๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างปูผิวจราจร Asphaltic Concrete หน้าอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และทางเข้าบ้านเลขที่ 917 อาคารวลัยนิวาส 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕o,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงพื้นถนน โดยการบดอัดแน่นและปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๒ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕o,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๓ นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด