๑. ชื่อโครงการ โครงการบ้านรักสุนัข จำนวน ๑ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๗,๕๕๗.๒o
๓. ลักษณะงาน จัดทำคอกเพิ่มเติมเนื่องจากมีสุนัขที่เพิ่มขึ้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๖,๓๗๘.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ นายสัญญวุธ พานชัย 59/10ม.5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80160
    ๕.๒ นายอนุรักษ์ ขวัญแก้ว 171/1 ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80160
    ๕.๓ นายศิวะกรณ์ เพชรทอง 297/2 ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรี 80160
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๖.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
    ๖.๔ นางสาวสุภาภรณ์  ช่วยชู
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด