๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๓,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างโรงจอด-ห้องสำนักงาน-ปรับปรุงห้องน้ำ-ระบบระบายน้ำ- ระบบไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๖๓,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๓ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๔ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๖.๕ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด