๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงประตูเข้าสู่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน การปรับปรุงประตูเข้าสู่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแบบและรายการประกอบ งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆที่มีลักษณะเป็นงานละเอียดประกอบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕o,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ ผศ.ดร.ภูวดล  บางรักษ์
    ๖.๒ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
    ๖.๓ นายทวีศิลป์  วงศ์พรต
    ๖.๔ นางสาววิธัญญรัชฎิ์  บุญทองช่วย
    ๖.๕ นางสาวณัฏฐนริน  สมจิตร
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด