๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเส้นทางรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๘,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงที่พักคอย, เพิ่มรัศมีโค้ง, ปรับปรุงพื้น, ทางเดิน, ถนน, ลานจอด และรื้อถอนกระถางต้นไม้
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒o มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๓๘,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุ - ค่าแรง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๖.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๓ นายวาทิต  จุลนวล
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด