๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘o,๓๗๙,๓oo.oo
๓. ลักษณะงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘o,๓๗๙,๓oo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบในท้องถิ่นหรือจากผู้ผลิตโดยตรง
    ๕.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
    ๖.๒ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๖.๓ ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๖.๔ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๕ นายสกล  อนันตเสรี
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด