๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๗oo,ooo.oo
๓. ลักษณะงาน งานรื้อถอนและปรับปรุงงานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ o๓ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑,๗oo,ooo.oo บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และร้านค้าในท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๖.๑ รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
    ๖.๒ รศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
    ๖.๓ รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน์
    ๖.๔ นายสนธยา  คงชัย
    ๖.๕ นายสกล  อนันตเสรี
    ๖.๖ นายวิจิตร  กูลระวัง
ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด