๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓oo,ooo.oo บาท
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2560เป็นเงิน ๓oo,ooo.oo บาท
๔. ค่า Hardware o.oo บาท
๕. ค่า Software o.oo บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๓oo,ooo.oo บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ o.oo บาท
๘. บัญชีประมาณการราคากลาง
    ๘.๑ นายพิชัย ศรีวิชัย
    ๘.๒ นายพิชัย ศรีวิชัย
    ๘.๓ นายพิชัย ศรีวิชัย
๙. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๙.๑ นางนวพร  ไชยเสน
ไฟล์แนบ
หมาบเหตุ
พิมพ์ ปิด