๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๓๙,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,๖๓๙,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สืบจากบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่จำกัด
    ๔.๒ สืบจาก Cummins DKSH (Thailand) Limited
    ๔.๓ ค่าแรง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
    ๔.๔ วัสดุ ใช้ราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.อรรถโส  ขำวิจิตร
    ๕.๒ นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์
    ๕.๓ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๔ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
    ๕.๕ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๖ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด