๑. ชื่อโครงการ ชุดวัดระยะการยืดตัวของเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ พ.ย. ๑๖๕๙ เป็นเงิน ๒๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ก.ไทยธำรงวิศวการโยธา
    ๔.๒ หจก.เคซีแอนด์ทูล
    ๔.๓ เอส.แอล.จีโอเทรดดิ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ
    ๕.๒ ผศ.สัจจพันธ์  ลีละตานนท์
    ๕.๓ นายติณห์  เกื้อกาญจน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด