๑. ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์บันทึกสัญญาณสเตรนเกรจ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ พ.ย. ๑๖๕๙ เป็นเงิน ๒๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ไตรเนอจี้อินสตรูเม้นท์ จำกัด
    ๔.๒ ไดนามิคเอ็นจิเนียริ่งซีสเท็ม จำกัด
    ๔.๓ หจก.กุลตาเอ็นเตอร์ไพรส์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ
    ๕.๒ ผศ.สัจจพันธ์  ลีละตานนท์
    ๕.๓ นายติณห์  เกื้อกาญจน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด