๑. ชื่อโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL-in-One Touch Screen จำนวน ๖ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ ALL-in-One Touch Screen จำนวน ๖ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๓o,ooo บาท รวมเป็นเงิน ๑๘o,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายนันทชัย  ไชยเสน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด