๑. ชื่อโครงการ วัสดุอุปกรณ์ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,o๒๓.๑o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๗,o๒๓.๑o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ซี อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๒ ซัน เมดิคอลไลน์ จำกัด
    ๔.๓ เมทดิคอล ซัพพลาย 2009
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
    ๕.๒ นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ
    ๕.๓ นางนิภาพร  แก่นเพชร
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด