๑. ชื่อโครงการ การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ Up Todate Anywhere จำนวน ๑ ฐาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๙,๔๘o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๘๙,๔๘o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท Wolters Kluwer Health
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย
    ๕.๒ นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ
    ๕.๓ นายปรีชา  รัสมี
    ๕.๔ นางกนกวัลย์  ไกรนุกูล
    ๕.๕ นายสุวัฒน์  เกิดมณี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด