๑. ชื่อโครงการ การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ CINAHL PLUS with Full Text ประจำปี 2560 จำนวน ๑ ฐาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สำนักพิมพ์ EBSCO Publishing
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย
    ๕.๒ นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ
    ๕.๓ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ์
    ๕.๔ นางกนกวัลย์  ไกรนุกูล
    ๕.๕ นางสาวรจนา  หมาดหล้า
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด