๑. ชื่อโครงการ ชุดเก้าอี้ตรวจกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๗๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ยูนิเวอร์แซลลไซแอนซ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล
    ๕.๒ ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน
    ๕.๓ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด