๑. ชื่อโครงการ เครื่องวัดมวลกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องพิมพ์ผล ๑ เครื่อง ๑๕,ooo
    ๓.๒ เครื่องสำรองไฟแบบ true online ขนาด ๒KVA ๑ เครื่อง ๒o,ooo
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บีเจเอชเมดิคอล จำกัด
    ๔.๒ บีเอ็มทีเซลล์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ นพ.กฤตนุ  ฝูงทองเจริญ
    ๕.๒ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด