๑. ชื่อโครงการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๖,๙oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๖,๙oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
    ๔.๒ บริษัท เฟิร์ท คอล โซลูชั่นส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด