๑. ชื่อโครงการ วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๘,๓๘๕.๑๙ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๘,๓๘๕.๑๙ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์
    ๔.๒ หจก.ซี อี จี ซายน์ฯ
    ๔.๓ บ.หริกุล
    ๔.๔ หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์
    ๔.๕ บ.เค เอส พี
    ๔.๖ บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ
    ๕.๒ นางคอลีเยาะ  สาแมง
    ๕.๓ นางสาววิชชุดา  กาฬสิงห์
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด