๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,o๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,ooo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ อุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๑,๕oo,ooo บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕oo,ooo บาท
    ๓.๒ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๕oo,ooo บาท รวมเป็นเงิน ๒,๕oo,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด
    ๔.๒ P.T.Network Co.,Ltd.
    ๔.๓ บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด