๑. ชื่อโครงการ ไมโครปิเปตชนิด 1 ช่อง จำนวน ๑๓ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ธ.ค. ๑๗๕๙ เป็นเงิน ๒๖๘,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
    ๔.๒ หจก.เอแอนด์เอรีเอเจนท์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์
    ๕.๓ นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด